Everyone.org umożliwia cyfrowy osobisty dostęp do najbardziej innowacyjnych leków na świecie, łącząc systemy opieki zdrowotnej i ratując życie. Everyone.org pomaga ludziom w zadawaniu pytań dotyczących nowo zatwierdzonych leków, które nie są licencjonowane lub niedostępne w kraju danej osoby, a także w zakupie tych leków (łącznie: "nasze usługi") za pośrednictwem aptek. 

Poniższe warunki ("Warunki") mają zastosowanie do wszystkich usług wsparcia świadczonych przez Everyone.org, w tym do korzystania ze strony internetowej. Korzystając z usług pomocy technicznej Everyone.org, użytkownik automatycznie potwierdza i akceptuje niniejsze Warunki.

UWAGA: W niniejszym dokumencie używane są następujące terminy:

 • "My", "nas", "nasz" odnoszą się do Everyone.org i jego usług;
 • "Członek społeczności", "Ty", "Twój" odnoszą się do każdej osoby lub podmiotu korzystającego z naszych usług, w tym z naszej usługi wsparcia ekspertów lub zakupu nielicencjonowanych leków;
 • "Kupujący" odnosi się do każdego członka społeczności po podpisaniu przez niego umowy zakupu;
 • "Dostawca" odnosi się do każdej apteki (szpitalnej), w imieniu której kupujemy nielicencjonowane leki i która fizycznie dostarcza je pacjentowi;
 • Termin "partner zaopatrzeniowy" jest używany w odniesieniu do każdego podmiotu wspierającego Everyone.org w pozyskiwaniu nielicencjonowanych produktów leczniczych.

Cel usług Everyone.org

Everyone.org zapewnia informacje i narzędzia dla pacjentów, lekarzy, świadczeniodawców, aptek, szpitali i wszystkich osób zaangażowanych w leczenie pacjenta. Wspieramy członków społeczności w zakupie nielicencjonowanych leków na własny użytek za pośrednictwem naszej sieci dostawców.

Nasze usługi nie mają na celu zastąpienia indywidualnej relacji z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia i nie udzielamy porad medycznych.

Celem naszych usług jest dzielenie się informacjami i wiedzą. Zachęcamy pacjentów do podejmowania świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej, kierując się własnymi badaniami i we współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami służby zdrowia.

Korzystanie z naszych usług

Everyone.org oczekuje, że członkowie społeczności będą postępować zgodnie z prawem i przepisami podczas korzystania z naszych usług wsparcia.

Everyone.orgi nasza usługa wsparcia informacyjnego są bezpłatne. Jeśli członek społeczności zakupi lek za pośrednictwem aptek współpracujących z Everyone.org, oprócz ceny zakupu leku, kosztów logistyki i wszelkich obowiązujących podatków, naliczana jest opłata manipulacyjna ("Opłata za Dostęp Nazwanego Pacjenta"). 

Jako członek społeczności nie możesz powielać ani sprzedawać informacji uzyskanych z Everyone.org, nawet po ich edycji. Informacje udostępniane w ramach naszych usług mogą być kopiowane lub udostępniane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Należy przy tym zachować wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności. Nazwiska naszych ekspertów ds. dostępu do leków i członków zespołu nie mogą być publikowane.

Jako członek społeczności Everyone.org nie powinieneś tego robić:

 • korzystać z naszych usług w sposób, który może zaszkodzić Everyone.org, pacjentom, lekarzom, innym członkom społeczności lub stronom trzecim;
 • wysyłania niezamówionych komercyjnych wiadomości e-mail ("spam") do osób, których informacje użytkownik otrzymał w ramach naszych usług;
 • grozić, obrażać, dyskryminować lub utrudniać innym;
 • rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub dokumentów zawierających szkodliwe elementy.

Przetwarzanie danych

Podczas korzystania z naszych usług wsparcia dane użytkownika podlegają Polityce prywatności Everyone.org. Przetwarzamy dane z najwyższą starannością i zgodnie z ustawą o ochronie danych (RODO) oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zgodnie z RODO dane osobowe użytkownika są przechowywane przez 3 lata. Zanonimizowane dane, między innymi związane z wykorzystaniem i wynikami leczenia, są przechowywane przez okres do 10 lat.

Korzystając z naszych usług, użytkownik udziela Everyone.org pełnego upoważnienia do udostępniania odpowiednich części swoich danych stronom trzecim wtedy i tylko wtedy, gdy jest to wymagane do świadczenia naszych usług (np. dostawcom, partnerom zaopatrzeniowym, organom celnym i importowym). Zanonimizowane dane, między innymi związane ze stosowaniem leków i wynikami, mogą być udostępniane stronom trzecim, takim jak na przykład podmioty farmaceutyczne i prowadzące badania medyczne, między innymi na rzecz dalszych innowacji naukowych w dziedzinie zdrowia. Nigdy nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom nieistotnym lub niegodnym zaufania.

Ponieważ przetwarzamy dane dostarczone przez członków społeczności i strony trzecie, nie jesteśmy w stanie zagwarantować dokładności i kompletności danych przechowywanych i przetwarzanych za pośrednictwem naszych usług. Członek społeczności lub jakakolwiek inna osoba upoważniona przez Everyone.org do dodawania danych do naszej witryny internetowej jest odpowiedzialna za dokładność i wiarygodność tych danych. 

Everyone.org jest narzędziem i źródłem informacji dla pacjentów, lekarzy, aptek, szpitali i innych osób zaangażowanych w opiekę nad pacjentami. Aby osiągnąć nasz cel, nie zezwalamy na dostarczanie fikcyjnych lub nieprawidłowych danych za pośrednictwem naszych usług.

Poufność

Wszystkie dane osobowe przekazane stronie Everyone.org przez członka społeczności w ramach wniosku o lek są traktowane jako ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku.

Wszelkie dane udostępniane przez członka społeczności w publicznych częściach witryny Everyone.orglub w mediach społecznościowych (np. blog, forum) nie są uważane za poufne. Udostępniając te dane, użytkownik zezwala witrynie Everyone.org na ich wykorzystywanie, publikowanie, zmienianie, tłumaczenie lub usuwanie. Przed udostępnieniem jakichkolwiek danych musisz upewnić się, że jesteś upoważniony do ich udostępnienia lub uzyskać zgodę na ich udostępnienie. Everyone.org nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich związane z danymi udostępnionymi przez członka społeczności w publicznych częściach naszej witryny. 

Zastrzeżenie dotyczące danych

Ani Everyone.org, ani jej partnerzy, ani nikt zaangażowany w tworzenie, produkcję lub dostarczanie naszych usług nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty, które mogą wyniknąć z polegania na informacjach dostarczonych przez nasze usługi wsparcia. Obejmuje to problemy z korzystaniem, brak możliwości korzystania z naszych usług wsparcia lub jakiekolwiek błędy lub pominięcia w dostarczonych informacjach. 

Ograniczenie to dotyczy również wszelkich strat, szkód lub kosztów spowodowanych przez wirusy infekujące sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dane użytkownika.

Korzystając z naszych usług wsparcia i danych generowanych przez użytkowników na naszej stronie internetowej, robisz to na własne ryzyko. Everyone.org może zmienić lub usunąć dane w dowolnym momencie. 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi zawierały prawidłowe i aktualne informacje. Członkowie społeczności powinni zrozumieć, że Everyone.org opiera się również na wiedzy innych osób w celu zapewnienia dokładnych informacji.

Nie gwarantujemy, że informacje te są poprawne, aktualne, wysokiej jakości, kompletne lub odpowiednie do określonego zastosowania. Everyone.org zrzeka się wszelkich takich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. 

Strony internetowe i łącza stron trzecich

Nasze usługi mogą zawierać łącza lub odniesienia do innych stron internetowych, których Everyone.org nie prowadzi ani nie kontroluje. Linki te są udostępniane dla wygody członków naszej społeczności. 

Użytkownik może również uzyskać dostęp do naszych usług za pośrednictwem linków stron trzecich, których nie kontrolujemy. Everyone.org nie gwarantuje, że informacje na tych stronach internetowych stron trzecich są poprawne, aktualne, wysokiej jakości, kompletne lub odpowiednie do określonego zastosowania.

Everyone.org nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z informacji zawartych na stronach internetowych osób trzecich. Jeśli na naszej stronie internetowej znajduje się link do strony trzeciej, nie oznacza to, że ją popieramy lub polecamy.

Prawa

Everyone.org i jej partnerzy posiadają wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do treści naszych usług, o ile prawa te nie należą do osób trzecich, których materiały zostały udostępnione za pośrednictwem naszych usług. Everyone.org zastrzega sobie prawa autorskie do treści naszych usług internetowych i naszej strony internetowej.

Członek społeczności przyjmuje do wiadomości, że Everyone.org i jego dostawcy są właścicielami praw do treści i danych w naszych usługach internetowych i na naszej stronie internetowej. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy te treści lub dane zostały zmienione przez kogoś innego niż Everyone.org lub jego dostawców, w tym członka społeczności. 

O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, nie wolno kopiować, wyświetlać, pobierać, rozpowszechniać, zmieniać, reprodukować, ponownie publikować ani retransmitować żadnych informacji, tekstów ani dokumentów zawartych na naszej stronie internetowej, zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej. Zabronione jest również tworzenie na ich podstawie jakichkolwiek prac pochodnych bez pisemnej zgody Everyone.org. 

Everyone.orgsą zastrzeżonymi znakami towarowymi. Mogą być one jednak wykorzystywane przez członków społeczności do rozpowszechniania wiedzy o naszych usługach wsparcia, o ile Everyone.org zostanie odpowiednio uznana. 

Zakup produktów 

Przy zakupie produktów za pośrednictwem aptek partnerskich Everyone.orgobowiązują następujące Warunki. 

Licencje i rejestracje

Everyone.org posiada certyfikowaną licencję na hurtową dystrybucję farmaceutyczną, zarejestrowaną w holenderskim Ministerstwie Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu pod numerem 16258 G. Everyone.org jest zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 62439715. Everyone.org jest zarejestrowana w holenderskim Ministerstwie Gospodarki jako przedsiębiorstwo społeczne.

Umowa kupna 

W przypadku zakupu leku za pośrednictwem strony Everyone.org, umowa zakupu zawierana jest między członkiem społeczności (zwanym dalej "Kupującym") a odpowiednią partnerską apteką łącznikową (zwaną dalej "Sprzedającym"), która może najlepiej dostarczyć żądany lek. 

Everyone.org reprezentuje Sprzedającego i działa jako osoba kontaktowa dla Kupującego. Everyone.org jest odpowiedzialny za jakość leków i ich prawidłową dostawę do Sprzedającego. Sprzedający jest odpowiedzialny za ostateczną kontrolę jakości leków i ich prawidłową wysyłkę do Kupującego.

Proces zakupu

 1. Gdy jako Kupujący złożysz zapytanie o lek do naszych ekspertów ds. dostępu do leków, otrzymasz konkretną, niewiążącą ofertę. Wszystkie oferty składane przez Everyone.org są niezobowiązujące i niewiążące, chyba że zostały wyraźnie opisane na piśmie jako wiążące.
 2. Zaakceptowanie tej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy ze Sprzedawcą współpracującym z Everyone.org. 
 3. Po zaakceptowaniu oferty, Everyone.org potwierdzi zakup w imieniu Sprzedającego potwierdzeniem zamówienia. Od tego momentu nie można już odstąpić od umowy. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 7 dni od przyjęcia oferty. Użytkownik jest również zobowiązany do dostarczenia Everyone.org wszystkich dokumentów związanych z zakupem, takich jak recepta i cała niezbędna dokumentacja importowa, jeśli dotyczy.
 4. Gdy tylko otrzymamy płatność, nasz zespół ekspertów prześle fakturę w celu potwierdzenia i rozpocznie pracę nad pozyskaniem produktu, do którego chcesz uzyskać dostęp. 

Obowiązki Everyone.org i kupującego

Everyone.org ponosi odpowiedzialność za znalezienie oryginalnego produktu w odpowiednim stanie, zgodnie z wymogami prawa, oraz udostępnienie go do wysyłki, eksportu i importu. Jako zarejestrowany i certyfikowany dystrybutor hurtowni farmaceutycznej, Everyone.org zobowiązuje się do przestrzegania międzynarodowych standardów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej leków.

Gdy produkt zostanie wysłany i dotrze do kraju przeznaczenia (ale nie przejdzie jeszcze przez odprawę celną), ryzyko związane z jakością produktu przechodzi na Kupującego. Everyone.org nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w odniesieniu do zgodności z prawem i przepisami od tego momentu, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione i potwierdzone na piśmie w inny sposób. 

Everyone.org wesprze Kupującego odpowiednimi informacjami i dokumentacją w celu przeprowadzenia legalnego importu. Kupujący jest jednak odpowiedzialny za obsługę importu produktu w swoim kraju, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

Jeśli Kupujący nie wykona swoich obowiązków wynikających z niniejszego postanowienia, Everyone.org nie zwróci żadnych wynikających z tego obrażeń, strat lub szkód, ani nie wyśle produktu zastępczego. 

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z Kupującym, Everyone.org nie ponosi odpowiedzialności za złomowanie, utratę, zajęcie, zniszczenie lub uszkodzenie produktu w wyniku kontroli importowych, braku zezwoleń, inspekcji, opłat celnych lub innych okoliczności związanych z importem produktu do kraju, chyba że uzgodniono i potwierdzono na piśmie z góry inaczej.

Ceny

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, cena produktu dostarczanego przez Everyone.org będzie ostatnią ceną w euro podaną przez Everyone.org. 

Ceny opublikowane na naszej stronie internetowej są cenami orientacyjnymi i nie obejmują:

 • opłata za usługę Access Support;
 • Podatek od wartości dodanej, cła i opłaty celne lub równoważne podatki lokalne i krajowe lub wszelkie inne podatki publiczne, o ile nie określono inaczej na piśmie;
 • koszty logistyczne, takie jak opłaty za wysyłkę i opłaty za pakowanie w kontrolowanej temperaturze. 

Po przyjęciu oferty Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności za produkt i usługi w terminie 14 dni.

Kaucja bezzwrotna

W niektórych przypadkach Kupujący może zostać poproszony o wpłacenie bezzwrotnego depozytu w wysokości 10-50% kwoty zamówienia. Może to być konieczne, gdy Everyone.org musi podjąć określone działania w celu zapewnienia, że zamówienie zostanie przetworzone i dostarczone na czas. Depozyt jest, w stosownych przypadkach, wykorzystywany do pokrycia kosztów Access Support i Sourcing niezbędnych do pozyskania leku na czas. 

Jeśli w danym przypadku wymagana jest kaucja, eksperci ds. dostępu do leków poinformują o tym użytkownika. 

Należy pamiętać, że dokonanie wpłaty nie gwarantuje, że Everyone.org będzie w stanie uzyskać produkt na czas. Jeśli wpłaciłeś depozyt w wysokości 10-50% ceny zakupu, a Everyone.org nie był w stanie pozyskać produktu dla Ciebie na czas, depozyt zostanie zwrócony tylko częściowo, w zależności od okazji i okoliczności, według uznania Everyone.org. 

Terminy dostaw

Czas dostawy różni się w zależności od zamówionego leku. 

Everyone.org poda szacowany czas dostawy po zaakceptowaniu naszej oferty. Oszacowanie to nie jest jednak wiążące, ponieważ ani my, ani Sprzedawca nie mamy kontroli nad czasem trwania eksportu, importu i zaopatrzenia. 

Ze względu na szczególny charakter dostaw leków nielicencjonowanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie importu leków przez określonego pacjenta, terminy dostępności, dostaw, obsługi celnej i/lub dostaw są nieprzewidywalne. Jest to ryzyko, którego jako Kupujący zawsze musisz być świadomy. Opóźnienia w tym procesie nigdy nie są powodem do ubiegania się o zwrot pieniędzy.

Everyone.org zrobimy wszystko, co możliwe i konieczne, aby wesprzeć import i zapewnić szybkie zaopatrzenie i dostawę. Jeśli oczekiwany czas zaopatrzenia i dostawy wydłuży się w stosunku do naszych szacunków, poinformujemy Cię o tym. Nie jest to jednak powód do reklamacji lub zwrotu pieniędzy.

Powtarzające się zamówienia

Jeśli Kupujący chce złożyć powtórne zamówienie na lek, musi poinformować o tym Everyone.org na piśmie na 6 tygodni przed wyczerpaniem aktualnego zapasu leku. W ciągu 2 tygodni od otrzymania powtórnego zamówienia Sprzedawca Everyone.orgzapewni dostawę leku. 

Jeśli Kupujący nie złoży powtórnego zamówienia na lek lub złoży je na mniej niż 6 tygodni przed wyczerpaniem bieżącego zapasu, Everyone.org ani Sprzedawca nie mogą zagwarantować dostępności leku. 

Roszczenia 

Jeśli po otrzymaniu zamówienia wykryjesz problem z produktem, musisz natychmiast poinformować o tym Everyone.org na piśmie. Można to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail w ciągu 24 godzin na adres [email protected] lub za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta. Wiadomość e-mail musi zawierać odpowiedni dowód zgłaszanej usterki (np. zdjęcia). Twoje roszczenie może zostać uwzględnione tylko wtedy, gdy będziesz postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez zespół ekspertów Everyone.org.

W przypadku wykrycia usterki lub nieoczekiwanego problemu z produktem na późniejszym etapie, należy niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin, poinformować o tym Everyone.org , wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected ] z tematem Pilny problem.

Zwroty produktów

Everyone.org's nie może przyjmować zwrotów produktów, ponieważ każdy zakup jest dokonywany na zasadzie importu dla konkretnego pacjenta. Oznacza to, że każdy lek jest przeznaczony dla konkretnego pacjenta. Niedozwolone jest przechowywanie lub odsprzedaż niezatwierdzonego leku innemu pacjentowi. Z tego powodu sprzedawca Everyone.orgnie może zgodnie z prawem przyjmować zwrotów leków.  

Polityka zwrotów

Członkowie społeczności/kupujący wchodzą na stronę Everyone.org i współpracujące z nią apteki, aby kupić lek, który jest niezatwierdzony lub niedostępny w ich kraju. Aby umożliwić taki zakup i dostawę w legalny sposób, Everyone.org korzysta z regulacji importowej "Named Patient". Jest to bardzo specyficzny proces dostawy, który różni się od zwykłych łańcuchów dostaw. 

Leki pozyskiwane w ramach rozporządzenia importowego "Named Patient" są przeznaczone dla zidentyfikowanego pacjenta i jego lekarza prowadzącego. Leki te nie mogą być odsprzedawane innemu pacjentowi ani zwracane partnerowi zaopatrzeniowemu. Unikalny charakter tego procesu wymaga od Sprzedawców Everyone.orgbardzo rygorystycznej polityki zwrotów.   

Zwroty z powodu opóźnień

Ze względu na złożony i specyficzny charakter procesu importu "Nazwanego Pacjenta", czas realizacji może być nieprzewidywalny. Jest to ryzyko, którego Kupujący musi być świadomy. Opóźnienia w procesie nigdy nie są powodem do żądania zwrotu pieniędzy. 

Zwroty z powodu śmierci pacjenta

Niestety, Kupujący nie może również ubiegać się o zwrot pieniędzy, jeśli pacjent zmarł przed dostarczeniem leku. Specjalne zwolnienie i dostawa leku nielicencjonowanego jest zawsze organizowana w imieniu zidentyfikowanego pacjenta i jego zarejestrowanego lekarza. 

Lek, po wydaniu, nie może zostać dostarczony osobie innej niż zidentyfikowany pacjent. Nie można go również zwrócić partnerowi Sourcingowemu. 

W niektórych bardzo wyjątkowych sytuacjach partner Sourcingowy może zaakceptować zwrot leku (jednym z najważniejszych wymogów jest to, że lek nigdy nie opuścił kontrolowanego łańcucha dostaw). Te wyjątkowe przypadki są jednak ustalane przez partnera Sourcingowego i pozostają poza kontrolą Everyone.orgSellers. Jeśli partner Sourcing zaakceptuje zwrot, zawsze naliczy karę za zwrot towaru, która najczęściej wynosi około 50% kwoty zapłaconej za lek. Kwoty zapłacone za opłatę za dostęp, formalności, podatki i logistykę nie mogą w takich sytuacjach zostać zwrócone. Ewentualne dodatkowe koszty formalności i/lub logistyki związane z organizacją zwrotu towarów zostaną odliczone od kwoty zwrotu.

Zwroty z powodu wahań cen

Ceny, za które można pozyskać nielicencjonowane leki, mogą ulegać nieprzewidzianym wahaniom w trakcie procesu pozyskiwania. 

Podwyżka ceny do 10% ceny leku włącznie nie jest powodem do anulowania i zwrotu pieniędzy. W takiej sytuacji Kupujący musi zapłacić dodatkową kwotę w ciągu 5 dni roboczych, aby umożliwić szybką dostawę.

Wzrost ceny o ponad 10% może być powodem anulowania zamówienia, o czym decyduje Kupujący. Jeśli Kupujący zdecyduje się anulować zamówienie, pełna kwota ceny leku i koszty logistyczne zostaną zwrócone klientowi w ciągu 10 dni od anulowania zamówienia. Opłaty za usługi wsparcia nie będą zwracane.

Jeśli Kupujący zdecyduje się kontynuować realizację zamówienia, będzie musiał uregulować dodatkową kwotę w ciągu 5 dni roboczych, po czym rozpocznie się proces dostawy. Należy pamiętać, że sourcing może być kontynuowany dopiero po otrzymaniu dodatkowej kwoty. Może to mieć wpływ na szacowany czas dostawy.

Zwroty, gdy lek nie jest dostępny w sprzedaży

Jeśli sprzedawca Everyone.orgz powodu nieprzewidzianych okoliczności nie jest już w stanie pozyskać leku, Everyone.org może anulować zamówienie. Everyone.org poinformuje o tym Kupującego, a pełna kwota faktury zostanie zwrócona Kupującemu.

Inne zwroty kosztów


W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się anulować zamówienie z powodów innych niż określone powyżej, Everyone.org zwróci Kupującemu 50% całkowitej kwoty faktury.

Modyfikacja i skierowanie

Everyone.org zastrzega sobie prawo do zmiany danych w naszych usługach internetowych i witrynie bez powiadomienia. Odniesienia do produktów, usług, procesów, innych danych, nazw handlowych, znaków towarowych, producentów, dostawców lub innych oznaczeń nie oznaczają zatwierdzenia, wsparcia lub rekomendacji Everyone.org.

Prawo właściwe

W odniesieniu do niniejszych Warunków, jak również wszelkich działań prawnych lub spraw związanych z korzystaniem ze strony internetowej Everyone.orglub usług wsparcia, zastosowanie ma holenderskie prawo haskie. Sądy w Hadze mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami powstałymi w związku z naszymi usługami wsparcia lub stroną internetową.

Zakończenie użytkowania

Everyone.org zastrzega sobie prawo do zablokowania lub uniemożliwienia, bez powiadomienia i według własnego uznania, użytkownikowi przyszłego dostępu do naszej witryny internetowej lub usług wsparcia oraz korzystania z nich.

US 0